Wyszukiwanie

e-papierosy

Firma sprzedające e-papierosy pozywa TVN.

Share Button

Jak podaje portal Wirtualne Media, sieć sprzedaży e-papierosów eSmokingWorld pozwała stację TVN, domagając się wyemitowania ponad 17-minutowego sprostowania informacji o e-papierosach podanych w „Dzień dobry TVN”. TVN tłumaczy, że jest to program rozrywkowy, więc nie dotyczą go przepisy o sprostowaniu.

Ma­te­riał o e-pa­pie­ro­sach zo­stał wy­emi­to­wa­ny 5 stycz­nia. Firma eSmo­kin­gWorld nie ma za­strze­żeń co do roz­mo­wy pro­wa­dzą­cych z kar­dio­lo­giem Pio­trem Gry­gla­sem. Spra­wa do­ty­czy tre­ści, które po­ja­wia­ły się na pasku: “E-pa­pie­ro­sy coraz groź­niej­sze” i “Sub­stan­cja za­war­ta w e-pa­pie­ro­sach może do­pro­wa­dzić do śmier­ci”.

W świetle tej unikalnej interpretacji prawa prasowego, miliony telewidzów „Dzień dobry TVN”, dla których program jest źródłem informacji, w tym wielu eksperckich, może czuć się zrobione w przysłowiowego konia… – komentuje Jerzy Jurczyński rzecznik prasowy eSmokingWorld.

Firma chce, aby sta­cja w pro­gra­mie “Dzień Dobry TVN” wy­emi­to­wa­ła spro­sto­wa­nie, które trwać po­win­no 17 minut. Nadaw­ca od­mó­wił, twier­dząc, że jest to pro­gram roz­ryw­ko­wy, a tego typu pro­gra­my “są wy­łą­czo­ne z za­kre­su obo­wią­zy­wa­nia normy prawa pra­so­we­go na­ka­zu­ją­cej spro­sto­wa­nie in­for­ma­cji nie­praw­dzi­wych lub nie­spój­nych”.

eSmo­kin­gWorld zde­cy­do­wa­ło się zło­żyć pozew prze­ciw­ko sta­cji TVN. Wpły­nął on do Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie.

Nasza rada… ‘podziękować’ tak za papierosy jak i za ich elektroniczną wersję.


Źródło: wirtualnemedia.pl

Share Button

Komentuj