Wyszukiwanie

csiro bezdech

Wkładka z drukarki 3D eliminuje bezdech senny

Australijscy naukowcy z firmy CSIRO, z pomocą firmy Oventus zajmującą się produkcją wyposażenia dentystycznego, opracowali specjalną wkładkę do ust, stworzoną przy pomocy drukarki 3D, której zadaniem jest eliminacja bezdechu sennego.

Produkt powstał z tytanu oraz medycznego plastiku, a został tak zaprojektowany, by rozdzielać przepływ powietrza na kilka oddzielnych strumieni, trafiających bezpośrednio do tylnej części gardła,

bezdech senny warszawa

Implant pomoże osobom z bezdechem.

Na­ukow­cy z USA skon­stru­owa­li spe­cjal­ny im­plant, za­twier­dzo­ny wła­śnie przez ame­ry­kań­ską Ad­mi­ni­stra­cję Leków i Żyw­no­ści.

Za­da­niem tego urzą­dze­nia jest sty­mu­lo­wa­nie ner­wów kon­tro­lu­ją­cych klu­czo­we mię­śnie dróg od­de­cho­wych, zmu­sza­jąc je do bez­ru­chu, a tym samym eli­mi­nu­jąc za­kłó­ca­nie od­de­chu.

Za­da­niem tego urzą­dze­nia jest sty­mu­lo­wa­nie ner­wów kon­tro­lu­ją­cych klu­czo­we mię­śnie dróg od­de­cho­wych, zmu­sza­jąc je do bez­ru­chu, a tym samym eli­mi­nu­jąc za­kłó­ca­nie od­de­chu.