Wyszukiwanie

bezdech senny warszawa

Implant pomoże osobom z bezdechem.

Share Button

Na­ukow­cy z USA skon­stru­owa­li spe­cjal­ny im­plant, za­twier­dzo­ny wła­śnie przez ame­ry­kań­ską Ad­mi­ni­stra­cję Leków i Żyw­no­ści.

Za­da­niem tego urzą­dze­nia jest sty­mu­lo­wa­nie ner­wów kon­tro­lu­ją­cych klu­czo­we mię­śnie dróg od­de­cho­wych, zmu­sza­jąc je do bez­ru­chu, a tym samym eli­mi­nu­jąc za­kłó­ca­nie od­de­chu.

Za­da­niem tego urzą­dze­nia jest sty­mu­lo­wa­nie ner­wów kon­tro­lu­ją­cych klu­czo­we mię­śnie dróg od­de­cho­wych, zmu­sza­jąc je do bez­ru­chu, a tym samym eli­mi­nu­jąc za­kłó­ca­nie od­de­chu.

Sys­tem skła­da się z nie­wiel­kie­go ge­ne­ra­to­ra im­plan­to­wa­ne­go w gór­nej czę­ści klat­ki pier­sio­wej, w miej­scu, w któ­rym zwy­kle mon­tu­je się roz­rusz­nik serca, po­łą­czo­ne­go z elek­tro­da­mi w prze­ły­ku. Aparat ten ma pozwalać na uniknięcie obstrukcji dróg oddechowych, poprzez wysyłanie prądu elektrycznego na język – na nerw podjęzykowy – podczas snu. Dzię­ki temu urzą­dze­niu drogi od­de­cho­we cały czas po­zo­sta­ną pod­czas snu otwar­te, a ca­łość ste­ro­wa­na jest nie­wiel­kim pi­lo­tem, który ak­ty­wu­je sys­tem przed pój­ściem do łóżka i wy­łą­cza go rano. Na razie nie wia­do­mo, ile taki sys­tem bę­dzie kosz­to­wał.

Poprzez stymulację nerwu, który kontroluje podstawę języka podczas snu, lekkim impulsem elektrycznym, naukowcy amerykańscy spodziewają się, że rzeczony język chorej osoby będzie mógł zostać w końcu w nocy na swoim miejscu tak, jak to jest w ciągu dnia.

Co jest bezdech senny?

Bezdech senny polega na tym, iż w czasie snu dochodzi do zatrzymania oddychania w wyniku zamknięcia – przez zapad ich ścian – dróg oddechowych. Może to dotyczyć zarówno nosa jak, i krtani. Jego następstwa mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia.

Przyczyny mogą być różne: polipy w nosie, jego skrzywiona przegroda, zbyt mała żuchwa, która powoduje, że w trakcie snu język cofa się w tył, uniemożliwiając swobodny przepływ powietrza [Dowiedz się więcej].


Źródło: USA Today
Foto: Mat. prasowe

Share Button

Komentuj