Wyszukiwanie

Pierwsza wizyta dziecka u dentysty.

Leczenie zębów ucznia na NFZ

Share Button

Leczenie zębów ucznia na NFZ ba być tańsze (dla rodzica). Prezes NFZ zamierza zdjąć ograniczenia na świadczenia ogólnostomatologiczne dla uczniów do 18 roku życia. Zmiany polegają na wprowadzeniu do umów w zakresach świadczeń ogólnostomatologicznych, nielimitowania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie.

W zarządzeniu czytamy:
W celu sfinansowania świadczeń udzielonych uczniom zgodnie z przepisami art. 9, art. 12 ust. 3 i art. 29 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078) w zakresach:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie,

ustala się w umowie odrębne kwoty zobowiązania, wraz ze wskazaniem liczby jednostek rozliczeniowych i ich cen.

Jeżeli wartość wykonanych świadczeń, przekroczy kwotę zobowiązania dla danego zakresu, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.

Podstawą do wyodrębnienia w umowie kwoty zobowiązania, jest porozumienie o opiece zdrowotnej nad uczniami, zawarte przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń poza terenem szkoły.

Świadczeniodawca po zawarciu porozumienia, przekazuje jego kopię do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Zobowiązuje się dyrektorów OW NFZ do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdawanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż 12 września 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Projekt zarządzenia prezesa NFZ wynika z przepisów ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078) w zakresie leczenia stomatologicznego.

Co jest bardzo ciekawem “Skutki finansowania przyjętych rozwiązań nie powodują zmiany planu finansowego.” (czytamy w uzasadnieniu). Ciekawe zatem w jaki sposób Państwo zamierza sfinansować dodatkowe wydatki.

Studio Uśmiechu MM Dent

______________
Źródło: NFZ

Share Button

Komentuj