Wyszukiwanie

wybielanie zębów warszawa

Wybielanie zębów – uwaga na niebezpieczne metody.

Share Button

Cytryna, węgiel, soda oczyszczona – to tylko niektóre z domowych metod wybielania zębów. Internet pełen jest domowych sposobów. Dentyści alarmują i stanowczo odradzają takie kuracje. Mówią wprost – to niebezpieczne dla zdrowia zębów!

Cytryna, soda oczyszczona, sól i węgiel wiodą prym, jeśli cho­dzi o opi­sy­wa­ne w in­ter­ne­cie spo­so­by na wy­bie­le­nie zębów bez uży­cia pasty wy­bie­la­ją­cej czy wi­zy­ty u den­ty­sty. Den­ty­ści nie po­zo­sta­wia­ją złu­dzeń, każdy z tych związ­ków dzia­ła de­struk­cyj­nie na szkli­wo zębów. Nie­któ­re z nich są jed­no­cze­śnie nie­bez­piecz­ne dla tka­nek mięk­kich w jamie ust­nej – dzią­seł i ślu­zów­ki.

Dłu­go­trwa­ły kon­takt zębów z cy­try­ną może do­pro­wa­dzić do osła­bie­nia szkli­wa, zęby staną się wtedy po­dat­ne na próch­ni­cę. Agre­syw­na cy­try­na za­szko­dzi także dzią­słom. Sól wcierana w szkliwo także może je uszkodzić. Do­dat­ko­wo ma silne dzia­ła­nie za­kwa­sza­ją­ce śro­do­wi­sko jamy ust­nej, a wy­so­kie pH to ide­al­ne wa­run­ki do roz­wo­ju bak­te­rii cho­ro­bo­twór­czych. Stąd czysz­cze­nie zębów solą to pro­sta droga do roz­wo­ju np. próch­ni­cy. Nie ozna­cza to, że na­le­ży w ogóle uni­kać cy­tru­sów, ale ab­so­lut­nie nie płucz­my so­kiem z cy­try­ny jamy ust­nej.

Szczotkując zęby sodą, ryzykujemy poważne uszkodzenia szkliwa i nadwrażliwość. Soda oczysz­czo­na dzia­ła na za­sa­dzie abra­zji, to zna­czy że osady z po­wierzch­ni zębów są usu­wa­ne za po­mo­cą tar­cia.

Węgiel również niszczy szkliwo – Czysz­cze­nie nim zębów to jak tar­cie szkli­wa pa­pie­rem ścier­nym – wy­ja­śnia sto­ma­to­log i do­da­je, że sto­ma­to­lo­dzy po­le­ca­ją pasty ni­sko­abra­zyj­ne, które za­miast ście­rać prze­bar­wie­nia po­wierzch­nio­we po pro­stu je roz­pusz­cza­ją.

Ważne, aby przed podjęciem jakiegokolwiek działania ukierunkowanego na wybielenie zębów poradzić się stomatologa, później może pozostać już tylko długotrwałe leczenie.

Więcej informacji czytaj tutaj: Kobieta.onet.pl.

Powiązane usługi Studia Uśmiechu MM Dent

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studia Uśmiechu MM Dent:

 

Studio Uśmiechu MM DENT


Źródła:
1 – kobieta.onet.pl

Share Button

Komentuj