Wyszukiwanie

implanty warszawa praga grochowska mmdent

Implant zęba przywrócił wzrok!

Share Button

Niewidomy ojciec bliźniaków odzyskał wzrok po tym, jak lekarze podczas pionierskiej operacji wszczepili mu implant zęba – podaje telegraph.co.uk. Zabieg ten w Wielkiej Brytanii przeprowadzany jest tylko przez jednego lekarza.

43-letni Ian Tibbetts uszkodził prawe oko 16 lat temu, gdy kawałek złomu z piekarnika zerwał mu rogówkę w sześciu miejscach. Po powrocie do pracy nadal miał problemy, ostatecznie stracił wzrok w 1998 roku. Rok później przestał również widzieć na lewe oko.

Przed pionierską operacją przeprowadzoną w grudniu 2012 r. Tibbetts nigdy nie widział swoich czteroletnich synów, Ryana i Calluma. Obecnie, po kilku miesiącach rekonwalescencji jest to możliwe.

Tylko jeden specjalista w UK

Pro­ce­du­ra o na­zwie Osteo-Odon­to-Ke­ra­to­pro­sthe­sis (OOKP) obej­mu­je “prze­bu­do­wę” oka za po­mo­cą małej pla­sti­ko­wej so­czew­ki i zęba na­le­żą­ce­go do pa­cjen­ta. So­czew­ka jest wło­żo­na w otwór wy­wier­co­ny w im­plan­cie, który jest na­stęp­nie wsz­cze­pia­ny do oka.
Do za­bie­gu kwa­li­fi­ku­je się tylko jeden ro­dzaj śle­po­ty i w Wiel­kiej Bry­ta­nii może być wy­ko­ny­wa­ny tylko przez jed­ne­go le­ka­rza, Chri­sto­phe­ra Liu ze szpi­ta­la w Bri­gh­ton.

Dr Liu za­czął pra­co­wać nad pro­ce­du­rą OOKP w po­ło­wie lat dzie­więć­dzie­sią­tych, pod kie­run­kiem Gian­car­lo Fal­ci­nel­li, chi­rur­ga, który opa­no­wał me­to­dę do per­fek­cji. – To było ogrom­ne za­an­ga­żo­wa­nie z mojej stro­ny, mu­sia­łem na­uczyć się wło­skie­go, aby z nim pra­co­wać – opo­wia­da dr Liu.

 

Źródło: telegraph.co.uk, MW

Powiązane usługi Studia Uśmiechu MM Dent

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studia Uśmiechu MM Dent:


Źródło:
„Żyjmy dłużej”

Share Button

Komentuj