Wyszukiwanie

Problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym

Problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym już u 12 latków.

Share Button

Naukowcy z UM w Poznaniu opublikowali alarmujący raport na temat DSSŻ. Jak wynika z danych uzyskanych z badań populacyjnych, objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego występują w 30–70% u dzieci oraz w 60–80% u młodzieży.

Wraz z wiekiem zwiększa się również odsetek chorych skarżących się na dolegliwości bólowe stawu.

Celem pracy była ocena częstości występowania dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych oraz wad zgryzu u dzieci 12-letnich zamieszkujących środowisko wielkomiejskie.

Problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym już u dzieci

U ponad połowy zbadanych dzieci (51,27%) stwierdzono występowanie wady zgryzu. Zgryz prawidłowy częściej obserwowano u dziewcząt (50,86%) niż u chłopców (46,31%). Niemal u co trzeciego 12-latka odnotowano konieczność przeprowadzenia pilnej konsultacji ortodontycznej. Nieco częściej konsultacji tej wymagali chłopcy (33,84%) niż dziewczęta (27,62%).

U 97% badanych 12-letnich dzieci nie stwierdzono obecności jakichkolwiek objawów patologicznych pochodzących ze stawu skroniowo-żuchwowego. U pozostałych najczęściej odnotowywanym zaburzeniem był nieprawidłowy tor żuchwy podczas ruchu odwodzenia. Nieprawidłowość tę obserwowano ogółem u 30 badanych (1,19%); częściej u chłopców (30 osób – 2,12%) niż u dziewcząt (5 osób – 0,37%). Trzaski towarzyszące otwieraniu lub zamykaniu ust odnotowano u 22 badanych (0,87%); częściej u dziewcząt (1,04%) niż u chłopców (0,68%). oba zaburzenia, tzn. zarówno trzaski jak i zbaczanie żuchwy podczas jej odwodzenia, występowały u 6 osób (0,24%). Spośród badanych 5 osób (0,2%) zgłaszało dolegliwości bólowe pochodzące ze stawu skroniowo-żuchwowego.

Wnioski

Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce w latach 1980–1998 wskazują na stałe zwiększenie się liczby dzieci, u których stwierdza się wady zgryzu. W poszczególnych województwach odsetek dzieci w wieku 12–18 lat, u których odnotowano zgryz nieprawidłowy wynosił 36,7–76% [1–7, 14]. W obserwacjach autorów amerykańskich dotyczących tego samego przedziału wiekowego podawana częstość występowania wad zgryzu wynosiła od 35–95% [8]. W badanej przez autorów populacji częstość występowania wad zgryzu wynosiła natomiast 51,27%.

W ostatnich latach obserwuje się ogólne zwiększenie się liczby dzieci i młodzieży z objawami dysfunkcji narządu żucia. Zjawisko to tłumaczy się m.in. tzw. stresem cywilizacyjnym, a wśród czynników stresogennych wymienia się problemy związane z nauką w szkole, egzaminami, wchodzeniem w samodzielne życie oraz zwiększoną labilnością i wrażliwością psychiczną występującą w okresie dojrzewania. W sytuacjach stresowych bowiem nasilają się parafunkcje oraz zmniejszają możliwości adaptacyjne układu ruchowego narządu żucia. Wyniki badań epidemiologicznych wykazały większą częstość występowania dysfunkcji
narządu żucia u dziewcząt niż u chłopców.

Liczne badania wykazały, że istnieje ścisła zależność między częstością występowania wad zgryzu a poziomem świadomości zdrowotnej badanych osób. W związku ze stosunkowo dużą częstością występowania wad zgryzu u dzieci ważna jest zarówno diagnostyka, jak i wczesne leczenie ortodontyczne. Wiele wad można korygować, stosując proste metody pobudzające prawidłowy rozwój narządu żucia. Skuteczność leczenia ortodontycznego zależy od dobrej współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.

Studio Uśmiechu MM Dent na podstawie źródła*.

Powiązane usługi Studia Uśmiechu MM Dent

Także czujesz, że masz problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym?
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studia Uśmiechu MM Dent:

  • Warto także zapoznać się z naszymi PROMOCJAMI

Źródło(*):
“Ocena występowania zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego i potrzeb leczenia ortodontycznego u 12-letnich dzieci”
Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu
Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
Aneta Olszewska
Maria Borysewicz-lewicka

Share Button

Komentuj