Wyszukiwanie

przebarwienia zębów mm dent warszawa praga

Co powoduje przebarwienia zębów?

Share Button

Przebarwienia zębów to zmora wszystkich, którzy chcą zachować młody wygląd. Często postarzają nas bardziej niż zmarszczki. Zastanawiasz się co powoduje przebarwienia zębów? Paradoksalnie do powstawania przebarwień przyczynia się moda na zdrową, bogatą w warzywa i owoce dietę a także picie świeżo wyciśniętych soków oraz wina.

Kwasy zawarte w tych produktach osłabiają szkliwo. Staje się ono cieńsze i porowate, a to ułatwia przywieranie osadów do powierzchni zęba i jednocześnie utrudnia ich usunięcie. Tendencja do chłonięcia barwników przez zęby zwiększa się wraz z wiekiem – jest to także związane z naszym wiekiem. Szkliwo starszych osób jest znacznie podatniejsze na wchłanianie barwników.

Istnieją produkty zawierające pigmenty, które doskonale osadzają się na zębach. Należą do nich kawa, napoje gazowane, wino, jagody, herbata. Na nich jednak lista się nie kończy.

Fatalny wpływ na kolor i stan ogólny naszych zębów ma nikotyna.

Zapraszamy naszych czytelników do zapoznania się z poniższą listą – nie jest ona skończona i w miarę upływu czasu będzie coraz dłuższa.

Papierosy/Tytoń

Liczba palaczy na świecie. Skutkiem palenia jest m.in. osad na zębach, żółknięcie i przebarwienia zębów oraz liczne choroby przyzębia – w tym paradontozy. Nikotyna w znacznym stopniu przyczynia się także do rozwoju próchnicy na zębach. Charakterystyczny dla palacza jest także nieświeży oddech.

Kawa

przebarwienia zębów Najlepszym dowodem na barwiące działanie kawy jest osad w filiżance, który zostaje po jej wypiciu. Jeśli nie wyobrażasz sobie dnia bez kilku filiżanek kawy, spróbuj dodać do niej tłustego mleka – ono zneutralizuje związki osadzające się na zębach.

Herbata

przebarwienia zębów Her­ba­ta to praw­dzi­wa mi­strzy­ni jeśli cho­dzi o prze­bar­wia­nie zębów. I nie do­ty­czy to tylko o tra­dy­cyj­ną her­ba­tę czar­ną, szpe­cą­ce plam­ki po­zo­sta­wia rów­nież her­ba­ta zie­lo­na, biała, her­bat­ki zio­ło­we a przede wszyst­kim her­ba­ta czer­wo­na.

Czerwone wino

przebarwienia zębów Plamy z wina na­le­żą do naj­bar­dziej upo­rczy­wych za­bru­dzeń. Po­dob­nie jest w przy­pad­ku zębów. Kwas obec­ny w winie nisz­czy szkli­wo, co tylko utrwa­la po­wsta­łe prze­bar­wie­nia. Warto pa­mię­tać, by w cza­sie de­gu­sta­cji wina nie jeść owo­ców. Warto zaś wzo­rem Fran­cu­zów ura­czyć się bo­ga­tym w wapń serem.
Po­dob­nie jak wino barwi sok z czer­wo­nych wi­no­gron.

Jagody

przebarwienia zębów Każdy pa­mię­ta za­pew­ne jak pre­zen­to­wa­ły się zęby i język po zje­dze­niu pie­ro­gów z bo­rów­ka­mi. Na szczę­ście prze­bar­wie­nia te szyb­ko zni­ka­ją – a to za spra­wą czysz­czą­ce­go dzia­ła­nia śliny. Dba­ją­cy o białe zęby nie po­win­ni jed­nak zbyt czę­sto spo­ży­wać jagód, jeżyn, malin czy wiśni.

Curry

przebarwienia zębów Każdy wie, jak wy­glą­da język po zje­dze­niu ko­lo­ro­wych żel­ków czy lan­dry­nek. Far­bu­ją­ce od­dzia­ły­wa­nie bar­wio­nych sztucz­nie ła­ko­ci do­ty­czy rów­nież zębów. I mimo, że ślina bar­dzo do­brze radzi sobie z usu­wa­niem tego typu osa­dów, warto ogra­ni­czyć spo­ży­wa­nie bar­wio­nych sło­dy­czy i gum.

Buraki

przebarwienia zębów Be­ta­ni­na (czer­wień bu­ra­cza­na) na­da­je bu­ra­kom cha­rak­te­ry­stycz­ną ciem­no­czer­wo­na barwę. Nie­ste­ty spo­ży­wa­jąc barszcz lub sa­łat­kę z bu­racz­ków do obia­du na­ra­ża­my żeby na jej od­dzia­ły­wa­nie. Na szczę­ście czer­wo­na­wy osad nie utrzy­mu­je się na zę­bach zbyt długo, co rów­nież jest za­słu­gą śliny. Ważne by pa­mię­tać, że zła kon­dy­cja szkli­wa utrwa­la prze­bar­wie­nia.
Oprócz bu­ra­ków, zęby prze­bar­wia­ją rów­nież ka­pu­sta czer­wo­na i wa­rzy­wa za­wie­ra­ją­ce ka­ro­te­ny (po­ma­rań­czo­wo­czer­wo­ne barw­ni­ki ro­ślin­ne), np. mar­chew czy po­mi­do­ry.

Napoje gazowane

przebarwienia zębów Kwasy, które za­wie­ra­ją ko­lo­ro­we na­po­je ga­zo­wa­ne sil­nie uszka­dza­ją szkli­wo (staje się ono po­ro­wa­te), co uła­twia osa­dza­nie się barw­ni­ków na zę­bach.

Ważne: nie proponujemy rezygnacji ze pożywania ww. produktów. Zwracamy jednak uwagę na ich działanie na kolor naszych zębów oraz -jeśli zależy nam na utrzymaniu białych zębów- na konieczność szczególnego zadbania o nie po spożyciu tych pokarmów.

Co do papierosów – radzimy pozbyć się tego nałogu – im szybciej tym lepiej.

Radzimy:

  • Po każ­dym po­sił­ku myj zęby (po spo­ży­ciu kwa­śnych dań i na­po­jów, od­cze­kaj z my­ciem 15-30 min.).
  • Do mycia zębów uży­waj szczo­tecz­ki ze spe­cjal­ny­mi gum­ka­mi – umoż­li­wia­ją one do­kład­ne usu­nię­cie osadu z po­wierzch­ni zębów i past wy­bie­la­ją­cych. Pa­mię­taj też o re­gu­lar­nym nit­ko­wa­niu zębów.
  • Jeśli nie masz moż­li­wo­ści umy­cia zębów, prze­płucz usta woda mi­ne­ral­ną.
  • Nitkuj przestrzenie między zębami i używaj irygatora.
  • Aby ogra­ni­czyć kon­takt bar­wią­cych sub­stan­cji z zę­ba­mi, pij na­po­je ga­zo­wa­ne, soki czy her­ba­tę przez słom­kę.

Warto pamiętać, aby nie pić i nie jeść tych pokarmów bezpośrednio po wybielaniu zębów. Szczególną uwagę powinni także zachować Pacjenci, którym założono białe, ceramiczne zamki ortodontyczne.

Studio Uśmiechu MM Dent

Powiązane usługi Studia Uśmiechu MM Dent

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studia Uśmiechu MM Dent:


Źródło: zdrowie.onet.pl

Share Button

Komentarze

Komentuj